AKTIVNOSTI USTANOVE U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

Obaveštenje zaposlenima i roditeljima


U skladu sa dopisom Ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja, broj 610-00-00286/2020-07, od 18.03.2020. godine , upućenog direktorima predškolskih ustanova, u cilju ujednačenog postupanja predškolskih ustanova u sprovođenju Odluka Vlade Republike Srbije o obustavi rada visokoškolskih ustanova, srednjih i osnovnih škola i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja i Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja, kao i preporukama Ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja, obaveštavaju se zaposleni i roditelji o sledećim merama i aktivnostima u naredenom periodu.

Utvrđuje se sledeći raspored dežurstva u PU Dečiji osmeh u periodu 23 -27.03.2020 . od 10 do 11 časova.
  • Ponedeljak , 23.03.2020., Dunja Đurđević;
  • Utorak , 24.03.2020., Sandra Obradović;
  • Sreda , 25.03.2020., Katja Avramova Slavković;
  • Četvrtak , 26.03.2020., Marijana Stevanović;
  • Petak , 27.03.2020., Snežana Rašković;
Način realizacije vaspitno-obrazovnog rada

Vaspitači koji sa decom realizuju Pripremni predškolski program dužni su da isti, u skladu sa Planom ustanove i radnim listovima, sprovode sa decom, u saradnji sa roditeljima, koristeći viber grupe, mejlove i druge mreže elektronske komunikacije. Vaspitači i medicinske sestre vaspitači drugih vaspitnih grupa na isti način će uspostaviti komunikaciju sa roditeljima ili starateljima dece, te će sprovoditi vaspitno-obrazovni rad koristeći dostupnu literaturu i druge oblike rada koji se mogu koristiti preko društvenih mreža sa edukativnim sadržajima. Evidencije o komunikaciji i realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada zaposleni su dužni da vode u posebnim sveskama ili svojim računarima, a u narednom periodu dobiće uputstva za unošenje istih u dnevnike rada.

Ostale aktivnosti

O drugim aktivnostima usmerenih na realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, mera preventivno-zdravstvene zaštite i nege, o upisu dece u predškolsku ustanovu, kao i radu ostalih službi ustanove zaposleni i roditelji biće obavešteni na sajtu ustanove ili putem elektronske ili neposredne komunikacije.


Informacije na telefon: 065 200 78 78